lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 165

(14/06/2024)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 28,505,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 15,677,750 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 1,112,413,676 ກີບ 1,101,044,809 ກີບ 11,368,867 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 0 4,000,000 ກີບ - 0 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 38 52,632 ກີບ - 2,000,016 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 0 5,262 ກີບ - 0 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
145 26/04/2024
0 934,235,859 ກີບ
144 24/04/2024
0 926,623,386 ກີບ
143 22/04/2024
0 917,268,381 ກີບ
142 19/04/2024
0 917,268,381 ກີບ
141 12/04/2024
0 912,645,005 ກີບ
140 10/04/2024
0 905,352,745 ກີບ
139 08/04/2024
0 896,881,279 ກີບ
138 05/04/2024
0 882,846,936 ກີບ
137 03/04/2024
0 870,698,488 ກີບ
136 01/04/2024
0 860,517,495 ກີບ