lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 165

(14/06/2024)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 28,505,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 15,677,750 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 1,112,413,676 ກີບ 1,101,044,809 ກີບ 11,368,867 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 0 4,000,000 ກີບ - 0 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 38 52,632 ກີບ - 2,000,016 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 0 5,262 ກີບ - 0 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
165 14/06/2024
0 1,112,413,676 ກີບ
164 12/06/2024
0 1,101,044,809 ກີບ
163 10/06/2024
0 1,091,860,200 ກີບ
162 07/06/2024
0 1,080,534,584 ກີບ
161 05/06/2024
0 1,072,421,826 ກີບ
160 03/06/2024
0 1,066,641,576 ກີບ
159 31/05/2024
0 1,056,472,834 ກີບ
158 29/05/2024
0 1,046,585,481 ກີບ
157 27/05/2024
0 1,036,702,314 ກີບ
156 24/05/2024
0 1,025,176,584 ກີບ