lottery logo
ລຳດັບ ແມ່ບົດ DATE
1 ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ 08/11/2022
2 ຫວຍ ແຮັບປີ້ 5/45 ແຈັກພັອດແຕກອິກແລ້ວ. ພາຍຫຼັງເປີດຈຳໜ່າຍກໍມີຜູ່ໂຊກດີຄົນທີ 2 ທີ່ຖືກລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 1. 04/11/2022
3 ໃນທີ່ສຸດ ຫວຍແຮັບປີ້ 5/45, ເຈັກພັອດກໍແຕກແລ້ວ! ສ່ວນຜູ່ທີ່ໂຊກດີຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນ 04/11/2022
4 ເງິນລາງວັນສະສົມຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະຫຼາກ Happy 5/45 ຕອນນີ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ: 1,339,024,750 ກີບ 04/11/2022
5 7 ເຄັດລັບ ກຽມພ້ອມຮັບໂຊກມື້ຫວຍອອກ 04/11/2022