lottery logo
join game thumbnail

Happyball 3m

ແມ່ນເກມທີ່ອອກ ແຮັບປີ້ບອລ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ບານທຳມະດາ 3 ໜ່ວຍ ທຸກໆ 
5ນາທີຂີດຈຳກັດຂອງການຫຼີ້ນເກມລາງວັນແມ່ນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ 5,000 ຄະແນນ. 
ແຕ່ສາມາດຫຼີ້ນເກມໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດພາຍໃນວົງເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ຄະແນນສາມາດແລກຂອງລາງວັນຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນລາງວັນສໍາລັບແຕ່ຄະແນນ

ອັນດັບທີ່ 1

125,000,000 P

ອັນດັບທີ່ 2

5,000,000 P

ອັນດັບທີ່ 3

1,000,000 P

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເກມເລືອກຕົວເລກ

ເກມເລືອກຕົວເລກແມ່ນ ເກມເລືອກບານທຳມະດາ 5ໜ່ວຍຈາກ 28ໜ່ວຍ ແລະ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍຈາກ 10ໜ່ວຍ ແລ້ວເຂົ້າຮ່ວມການຫຼີ້ນເກມອອກເລກລາງວັນ ອັນດັບຈະຈັດຕາມຈຳນວນໜ່ວຍບານທີ່ຖືກຂອງບານທຳມະດາ ແລະ ແຮັບປີ້ບອລ

ຄະແນນເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ 1ຄັ້ງແມ່ນ 1,000 ຄະແນນ

ໜ້າຈໍອະທິບາຍ

 • 1 .ເກມລວມຕົວເລກ
 • ໜ້າຈໍປ່ຽນໄປເປັນເກມລວມຕົວເລກ.
 • 2.ຄະແນນທີ່ຖືກ
 • ຈະສະແດງຄະແນນທີ່ຖືກຂອງອັນດັບ 1 ແລະ ອັນດັບ 2
 • 3. ຂໍ້ມູນຕໍ່ງວດ
 • ສະແດງເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອລະຫວ່າງງວດປະຈຸບັນຫາງວດທີ່ຈະອອກໃໝ່
 • 4.ປະຫວັດການເຂົ້າຮ່ວມ
 • ສະແດງຜົນການຖືກ,ບໍ່ຖືກເລກລາງວັນ
 • 5. ໜ້າຈໍເກມເລືອກຕົວເລກ
 • ເລືອກຕົວເລກທັງໝົດ 6ຕົວເລກຈາກ ແຮັບປີ້ບອລ 1ຕົວເລກ ແລະ ບານທຳມະດາ 5ຕົວເລກ ຈະອອກເລກ 5 ຕົວເລກຈາກບານທຳມະດາ 1 ~ 28 ຕົວເລກ. ຈະອອກເລກ 1 ຕົວເລກ ໃນບັນດາບານທຳມະດາ 0~9 ຕົວເລກ
 • 6. ຟັ້ງຊັ້ນເພີ້ມເກມ
 • ເລືອກອັດຕະໂນມັດ: ຈະເລືອກບານທຳມະດາແລະແຮັບປີ້ບອລແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້. ການລຶບ: ລີເຊັດຕົວເລກທີ່ເລືອກ
 • 7. ການເຂົ້າຮ່ວມ
 • ເລືອກຕົວເລກແລ້ວເຂົ້າຮ່ວມເກມ
 • 8.ຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ສະແດງຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບປະຈຸບັນ
 • 9. ຂໍ້ມູນການອອກເລກ 10ງວດລ່າສຸດ
 • ຈະສະແດງເລກທີ່ອອກ 10ງວດລ່າສຸດທີ່ຜ່ານມາ

ໜ້າຈໍອະທິບາຍ

ເກມລວມຕົວເລກແມ່ນລວາມຕົວເລກໜ່ວຍບານທຳມະດາທີ່ອອກເລກ ຫຼື ເປັນເກມທີ່ຖືກເລກແຮັບປີ້ບອລຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ແຕ່ລະຫ້ອງ ຄະແນນຈະກຳນົດໄວ້ແຕ່ລະຫ້ອງທັງໝົດ 15 ຊຸດ

ໜ້າຈໍອະທິບາຍ

 • 1. ເກມເລືອກຕົວເລກ
 • ໄປຍັງໜ້າຈໍເກມເລືອກຕົວເລກ
 • 2. ເລກບານທຳມະດາ ຜົນລວມຄີກ/ຄູ່
 • ເລືອກຜົນການອອກເລກບານທຳມະດາວ່າຈະເປັນຄູ່ຫຼືຄີກ.
 • 3. ເລືອກນ້ອຍກາງໃຫຍ່ ລວມຕົວເລກບານທຳມະດາ
 • ຫຼັງຈາກອອກເລກບານທຳມະດາແລ້ວໃຫ້ເລືອກຫ້ອງ ນ້ອຍ ກາງ ໃຫຍ່
 • 4. ເລືອກຫ້ອງເລກລວມບານທຳມະດາ
 • ຫຼັງຈາກທີ່ອອກເລກບານທຳມະດາໃຫ້ເລືອກຜົນສະຫຼູບ A~F
 • 5. ເລືອກຫ້ອງແຮັບປີ້ບອລ
 • ເລືອກຜົນຂອງການອອກເລກແຮັບປີ້ບອລແຕ່ຫ້ອງ A~D
 • 6. ປັບປ່ຽນຈຳນວນການເຂົ້າຮ່ວມ
 • ຫຼັງຈາກທີ່ເລືອກເກມແລ້ວ ຈຳນວນການເຂົ້າຮ່ວມຈະເພີ້ມຂື້ນທີ່ດ້ານເທິງ ແລະ ຫຼູດລົງທີ່ດ້ານລ່າງ.
 • 7. ການເຂົ້າຮ່ວມ
 • ເຂົ້າຮ່ວມເກມດ້ວຍຈຳນວນຄັ້ງແລະຫ້ອງທີ່ເລືອກ
 • 8. ການລຶບ
 • ລີເຊັດຕົວເລກທີ່ເລືອກ

1. ເລືອກຕົວເລກ

ເລືອກຕົວເລກທີ່ຕ້ອງການ(ບານທຳມະດາ 5ໜ່ວຍ, ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ)
 ສາມາດເລືອກຕົວເລກທີ່ເສບໄວ້ສະເພາະຂ້ອຍສາມາດເລືອກຕົວເລກແບບອັດຕະໂນມັດສຸ່ມໃຫ້
 ກົດປຸ່ມລຶບທີ່ຕົວເລກຕ້ອງການລຶບມັນຈະລົບໃຫ້

2. ເລືອກຫ້ອງຕົວ

ຫ້ອງລວມຕົວເລກແມ່ນລວມຕົວເລກບານທຳມະດາທີ່ອອກ, ມີຂອບເຂດການເລືອກແຮັບປີ້ບອລ
 ເລືອກຂອບເຂດແຮັບປີ້ບອລ ຫຼື ຫ້ອງລວມຕົວເລກບານທຳມະດາທີ່ຕ້ອງການ
 ປັບຈໍານວນການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍປຸ່ມເລືອກຕົວເລກ.

3. ກວດຂໍ້ມູນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມ

ຄຣິກໃສ່ປຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະສະແດງໜ້າຈໍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
 ຖ້າວ່າຖືກຄະແນນຫຼືຈຳນວນເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຄຣິກໃສ່ປຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮວມເກມໃນງວດນັ້ນໆ

4. ກວດຜົນການຖືກ

ຜົນຂອງຫວຍສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນປະຫວັດການເຂົ້າຮ່ວມເກມ ຫຼື My Page ຫຼັງຈາກຈົບຮອບ.

ເກມເລືອກຕົວເລກ

ອັນດັບທີ່ ເງື່ອນໄຂການຖືກເລກ ໂອກາດຊະນະ ຄະແນນລາງວັນ
ອັນດັບທີ່1 ຖືກ 5ໜ່ວຍບານທຳມະດາ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ 982,800.00 125,000,000
ອັນດັບທີ່2 ຖືກ 5ໜ່ວຍບານທຳມະດາ 109,200.00 5,000,000
ອັນດັບທີ່3 ຖືກ 4ໜ່ວຍບານທຳມະດາ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ 8546.09 1,000,000
ອັນດັບທີ່4 ຖືກ 4ໜ່ວຍບານທຳມະດາ 949.57 150,000
ອັນດັບທີ່5 ຖືກ 3ໜ່ວຍບານທຳມະ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ 949.57 75,000
ອັນດັບທີ່6 ຖືກ 2ໜ່ວຍບານທຳມະ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ 388.46 25,000
ອັນດັບທີ່7 ຖືກ 3ໜ່ວຍບານທຳມະດາ 43.16 10,000
ອັນດັບທີ່8 ຖືກ 2ໜ່ວຍບານທຳມະດາ 6.17 1,000
ໂບນັດ ຜິດ 5ໜ່ວຍບານທຳມະດາ ແຮັບປີ້ບອລ 1ໜ່ວຍ 29.21 1,000

ເກມລວມຕົວເລກ

ປະເພດ ເງື່ອນໄຂການຖືກເລກ ໂອກາດຊະນະ ຄະແນນລາງວັນ
ຜົນລວມເລກບານທຳມະດາຄີກ/ຄູ່ ເລກຄີກ 2.00 1,950
ເລກຄູ່ 2.00 1,950
ຜົນລວມເລກບານທຳມະດາໃຫຍ່ກາງນ້ອຍ ໃຫຍ່(81~130) 3.12 3,000
ກາງ(65~80) 2.79 2,500
ນ້ອຍ(15~64) 3.12 3,000
ຫ້ອງລວມຕົວເລກທຳມະດາ A(15~35) 87.36 80,000
B(36~49) 13.31 12,000
C(50~57) 9.68 9,000
D(58~65) 6.58 6,000
E(66~78) 3.40 3,000
F(79~130) 2.75 2,500
ຫ້ອງອອກເລກພາວເວີບອລ A(0~2) 3.33 3,000
B(3~4) 5.00 4,500
C(5~6) 5.00 4,500
D(7~9) 3.33 3,000

ເລກທີ່ອອກ

ໄລຍະເວລາ
~
ງວດ
Date ງວດ ເລກທີ່ອອກ ແຮັບປີ້ບອລ ລວມຕົວເລກ
22/07/2024 35694 23, 8, 3, 16, 2 2 52
22/07/2024 35693 11, 2, 8, 17, 3 4 41
22/07/2024 35692 6, 20, 17, 11, 22 2 76
22/07/2024 35691 27, 25, 22, 28, 24 6 126
22/07/2024 35690 10, 3, 27, 18, 21 0 79
22/07/2024 35689 26, 12, 28, 14, 1 0 81
22/07/2024 35688 22, 15, 6, 1, 21 1 65
22/07/2024 35687 28, 5, 27, 3, 17 8 80
22/07/2024 35686 6, 14, 26, 19, 24 1 89
22/07/2024 35685 8, 6, 16, 26, 28 1 84