lottery logo
Q ສິ່ງໃດທີ່ຈະເກີດຂື້ນເມື່ອກາຍກຳນົດຮັບເງີນລາງວັນ ແລະ ລາງວັນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບເທື່ອ?

A

ເມື່ອເກີນກຳນົດເວລາການເບີກຈ່າຍເງີນລາງວັນແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໂຊກດີມາຮັບເອົາເງີນລາງວັນເທື່ອ, ເງີນລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສະທາລະນະຂອງວິສະຫະກິດຫູ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພີມຈຳໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຈຳກັດ.