lottery logo
ແມ່ບົດ 7 ເຄັດລັບ ກຽມພ້ອມຮັບໂຊກມື້ຫວຍອອກ ວັນທີ 2022-09-18

1. ຫ້າມໃສ່ເຫ້ອຜ້າສ່ຂາດ

2. ຫ້າມເວົ້າຄຳຫຍາບຄາຍ

3. ປັດກວາດເຫ້ອນໃຫ້ສະອາດ

4. ໄຟຟ້າ ຫຼື ທໍ່ນ້ຳເພ ໃຫຼືຮີບແປງ

5. ດີຫວຍໃນຊ່ວງເຊົ້າ

6. ເກັບໃບຫວຍໃຫ້ດີ ວັໃສຸຂາດ ຫຼື ຫດີ (ຫ້າມເສຍ)

7. ເຮັດໂຕໃຫ້ສະບາຍ ອາລົມດີ

ແລ້ວມາລຸ້ນເປັນເສດລ້ຫນ້າໃໝ່ນຳກັນເວລາ 8:30 ນາທີ ທຸກວັນຈັນ - ວັນພຸດ - ວັນສຸກ

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ
ຕໍ່ໄປ ບໍ່ມີບົດຄວາມຕໍ່ໄປ