lottery logo
ແມ່ບົດ ຫວຍ ແຮັບປີ້ 5/45 ແຈັກພັອດແຕກອິກແລ້ວ. ພາຍຫຼັງເປີດຈຳໜ່າຍກໍມີຜູ່ໂຊກດີຄົນທີ 2 ທີ່ຖືກລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 1. ວັນທີ 2022-09-18
ຫວຍ ແຮັບປີ້ 5/45 ແຈັກຮັອດແຕກອິກແລ້ວ. ພາຍຫຼັງເປີດຈຳໜ່າຍກໍມີຫຼັໂຊກດີຄົນໜ່ 2 ມີຫຼັກລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 1.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ
ຕໍ່ໄປ ໃນທີ່ສຸດ ຫວຍແຮັບປີ້ 5/45, ເຈັກພັອດກໍແຕກແລ້ວ! ສ່ວນຜູ່ທີ່ໂຊກດີຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນ